Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hokejbalová Killers aréna se nachází na sídlišti Kocanda směr Česká Lípa u Kauflandu a přímo pod čerpací stanicí AGIP, vjezd je ulicí Jiřího z Poděbrad.

mapa Litoměřic - www.litomerice.cz/cz/mapamesta.html

Parkování je možné přímo pod oplocením Killers arény u spodní brány nebo u horní brány nad tribunou sportoviště.

V současné době jsou na hřišti 5 šaten pro hráče + šatna rozhodčích, všechny mají vlastní sociální zařízení. Při turnajích si půjčujeme šatny ze sousedních sportovišť (basketbalová hala nebo fotbalové hřiště) a všechny týmy mají k dispozici po dobu konání turnaje svou šatnu. Samozřejmostí jsou WC pro diváky, které mají samostatný vchod. Killers aréna je osvětlena, tak aby se mohlo trénovat ve večerních hodinách. Časomíra je umístěna přímo naproti zastřešené tribuně pro 500 stojících diváků. Pro časoměřiče je zajištěn komfort v podobě vytápěného boxu. Informace o údajích na časomíře jsou přenášeny pomocí monitorů přímo na hráčské lavice. Sportoviště se neobejde bez Občerstvení, u kterého je kancelář direktoriátu turnaje a vedení SHC Killers Litoměřice. Zapomenuto není ani na ty nejmenší, protože je zde vybudován dětský koutek s pískovištěm a houpačky. Při tunajích je také umožněno kempování přímo v areálu Killers arény a týmy které o tento druh ubytování projeví zájem, mají zajištěnu svou šatnu hned přímo v areálu, tak aby byly zajištěny osobní a hygienické potřeby nocležníků. 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

I.

Základní ustanovení

 

1.         Sportovní Hokejbalový Club Killers Litoměřice, se sídlem Turgeněvova 5, 412 01 Litoměřice, IČ: 26527707 jako vlastník (provozovatel) sportovního zařízení hokejbalové Killers arény (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

 

2.         Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení,  a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce.

 

3.         Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

 

4.         Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 

5.         Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

 

II.

Vstup a pobyt v zařízení

 

1.       Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.

 

2.       Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

 

3.       Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4.       Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.

Povinnosti návštěvníků zařízení

 

 

1.       Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

 

2.       Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

 

3.       Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

 

IV.

Zákazy

 

V prostorách zařízení je zakázáno:

 

a)                   vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b)                   vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c)                   vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

d)                   vnášet natlakované nádoby

e)                   vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)

f)                    házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g)                   kouření a používání otevřeného ohně

h)                   ničit zařízení a jeho vybavení

i)                     popisovat, polepovat  nebo pomalovávat zařízení

j)                     pořizovat prostřednictvím jakýchkoliv technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy

                probíhající sportovní akce bez písemného souhlasu provozovatele

k)                   odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

 

V.

Pořadatelská služba

1.           Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

 

2.           Osoby vykonávající pořadatelskou službu jsou povinni nosit viditelně na svém krku pověšenou kartičku – POŘADATEL.

 

3.           Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

 

4.           Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

 

VI.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 

1.       Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník (provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 

2.       Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit vedení SHC Killers Litoměřice.

 

3.       Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

 

4.       Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

 

VII.

Účinnost

 

Tento návštěvní řád je účinný od 1.ledna 2009